Angielski forma gerund


Gerund (rzeczownik odczasownikowy) ma dokładnie taką samą formę jak present participle na przykład: sleeping, watching, reading. Tabelka poniżej przedstawia zastosowania formy Gerund w języku angielskim.

Funkcja Przykład
Podmiot zdania: Reading French is easier than speaking it.
Dopełnienie czasownika: Her hobby is painting.
Po przyimkach: He is keen on reading books.
Po określonych czasownikach: np. admit, enjoy, avoid, risk, resist, suggest, postpone
He suggested going to the cinema.
W czasownikach złożonych: waiting list,
weight-lifting,
diving-board,
dining-room,
driving licence