Angielski porównywanie przymiotników


Jeżeli chcemy porównać różnice pomiędzy ludźmi, rzeczami lub wydarzeniami, wówczas możemy użyć stopnia wyższego przymiotnika oraz słowa than.

stopień wyższy + than

The cost of living in my town is lower than in the capital city.
Koszty utrzymania w moim mieście są niższe niż w stolicy.
My car is more expensive than yours.
Mój samochód jest droższy niż twój.
His car is faster than mine.
Jego samochód jest szybszy niż mój.
I know him better than you do.
Znam go lepiej niż ty.
Mineral water is healthier than cola. Woda mineralna jest zdrowsza niż cola.

Jeżeli chcemy pokazać brak różnicy pomiędzy osobami, rzeczami, wydarzeniami, wówczas możemy użyć następujących zwrotów: as much as, as many as, as few as, as little as

Z rzeczownikami policzalnymi używamy: as many as / as few as
Z rzeczownikami niepoliczalnymi używamy: as much as / as little as

▌ Zdania z rzeczownikami policzalnymi:

He’s got as many CDs as me.
On ma tak dużo płyt CD jak ja.
We have as many books as them.
Mamy tak dużo książek jak oni.
Peter’s got as few dictionaries as Betty.
Piotr ma tak mało słowników jak Betty.
There are as few petrol stations in his town as in mine.
Jest tak mało stacji benzynowych w jego mieście jak w moim.
He knows as many people as I do.
On zna tak dużo ludzi jak ja.
I have been to Greece as many times as you have.
Byłem w Grecji tak wiele razy jak ty.

▌ Zdania z rzeczownikami niepoliczalnymi:

She drinks as much coffee as I do.
Ona pije tak dużo kawy jak ja.
You’ve got as little food as me.
Masz tak mało jedzenia jak ja.
He’s heard as much news as I have.
On słyszał tak dużo wiadomości jak ja.
You’ve got as little water as we have.
Masz tak mało wody jak my.

Jeżeli chcemy pokazać różnice pomiędzy ludźmi, rzeczami, wydarzeniami wówczas możemy użyć następujących wyrazów:

more, less, fewer + than

▌ Z rzeczownikami policzalnymi: more / fewer

She’s got more children than her sister.
Ona ma więcej dzieci niż jej siostra.
Her sister’s got fewer children than her.
Jej siostra ma mniej dzieci niż ona.

He’s read more books than me.
On przeczytał więcej księżek ode mnie.
I’ve read fewer books than him.
Przeczytałem mniej książek od niego.

Tom visited more countries than Peter.
Tomek odwiedził więcej krajów niż Piotr.
Peter visited fewer countries than Tom.
Piotr odwiedził mniej krajów niż Tomek.

▌ Z rzeczownikami niepoliczalnymi: more / less

Peter’s got more money than Susan.
Piotr ma więcej pieniędzy niż Susan.
Susan’s got less money than Peter.
Susan ma mniej pieniędzy niż Piotr.

Tom spends more time on homework than I do.
Tomek poświęca więcej czasu na pracę domową niż ja.
I spend less time on homework than Tom does.
Poświęcam mniej czasu na pracę domową niż Tomek.

More + rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Fewer + rzeczowniki policzalne
Less + rzeczowniki niepoliczalne