Angielski przymiotniki kolejność


W języku formalnym, gdy używamy takich wyrazów jak as, how, so i too powinniśmy zastosować specjalną konstrukcję w której występuje przymiotnik i rzeczownik, lecz tylko wtedy gdy występuje w niej nieokreślony przedimek a. Kolejność wyrazów w tego typu konstrukcji jest następująca:

as / how / so / too + przymiotnik + rzeczownik

Jeżeli nie ma przedimka nieokreślonego a/an, wówczas taka konstrukcja nie jest możliwa do utworzenia!

How amazing a sight!
Jaki zdumiewający widok!
How accomplished a guitarist is he!
Jakim on jest znakomitym gitarzystą!
However fast a car you have, you will never be satisfied.
Bez wzlędu na to, jak szybki samochód masz, nigdy nie będziesz usatysfakcjonowany.
It was so warm a night, that we slept with the door open.
To była tak ciepła noc, że spaliśmy przy otwartym oknie.
She was too polite a girl to object.
Ona była zbyt grzeczną dziewczyną, żeby sprzeciwić się.

Zamiast so i how możemy użyć such i what w zwykłych konstrukcjach z przymiotnikiem i rzeczownikiem.

What an amazing sight!
Jaki zdumiewający widok!
What a nice view!
Jaki ładny widok!
It was such a warm night.
To była tak ciepla noc.
She is such a polite girl.
Ona jest tak grzeczną dziewczyną.