Angielski przymiotniki nieregularne


Tabelka poniżej przedstawia nieregularne stopniowanie przymiotników w języku angielskim.

Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy
good better the best
bad worse the worst
little less the least
much more the most
far further / farther the furthest / the farthest
old older / elder the oldest / the eldest
many more most
little smaller smallest

Your room looks better since you tidied it up.
Twój pokój wygląda lepiej odkąd go posprzątałeś.
A Swatch is better for children than a Rolex.
Swatch jest lepszy dla dzieci niż Rolex.
His second film was worse than the first one.
Jego drugi film był gorszy niż pierwszy.
I live less than 2 kilometers from here.
Mieszkam mniej niż 2 kilometry stąd.
It costs more than $20.
To kosztuje więcej niż 20 dolarów.

W przypadku przymiotnika far, jeżeli mówimy o odległości, wówczas możemy użyć obydwu form stopnia wyższego i najwyższego.

It’s a long distance to the city center – further / farther than I thought.
Daleko jest do centrum miasta - dalej niż myślałem.

Natomiast jeżeli używamy przymiotnika far w znaczeniu ‘więcej’ lub ‘dodatkowo’, wówczas należy użyć form further i the furthest.

Call me if you hear any further news.
Zadzwoń do mnie jeżeli usłyszysz jakieś dalsze wiadomości.

Jeżeli mówimy o osobach w rodzinie, wówczas możemy użyć form older / elder.

My older / elder brother is a doctor.
Mój starszy brat jest lekarzem.

Jeżeli natomiast używamy stopnia wyższego do porównywania, wówczas powinniśmy użyć formy older, a nie elder.

My brother is older than me.
Mój brat jest starszy ode mnie.
She looks older than she really is.
Ona wygląda starzej niż naprawdę jest.