Angielskie przymiotniki i przysłówki


Stosowanie przymiotników i przysłówków w języku angielskim może czasami sprawiać pewne trudności, które mogą wynikać z takich powodów jak: różnice pomiędzy tymi częściami mowy, używanie przymiotników z określonymi czasownikami, ich pozycja w zdaniu, kolejność przymiotników, stopniowanie przymiotników i przysłówków, pozycja przysłówków w zdaniu.

Przykładowymi przymiotnikami są takie wyrazy jak: beautiful, interesting, tired, typical, new, surprising. Przymiotniki mówią nam jakie coś jest lub jakie wydaje się być. Mogą one być używane na dwa różne sposoby:

- przed rzeczownikami (to zastosowanie określane jest jako ‘attributive position’ czyli ‘przydawkowa pozycja’)

an interesting book
a beautiful film
a typical Friday

- po takich czasownikach jak: be, seem, smell, feel, sound, taste, look, appear (to zastosowanie określane jest jako ‘predicative position’)

She’s very beautiful.
It smells nice.
This sounds interesting.
The Friday was typical.

Przykładowe przysłówki to takie wyrazy jak: beautifully, typically, completely, surprisingly, always, soon, however.

Przysłówki używane są wraz z czasownikami, aby dostarczyć więcej informacji na temat czynności opisywanej przez czasownik i odpowiadają na takie pytania jak: jak, gdzie lub kiedy określona czynność jest wykonywana na przykład:

He sings beaufifully.
She always comes on time.
They’re coming soon.

Przysłówki mogą być również używane do modyfikowania:

- znaczenia przymiotnika:

I’m terribly sorry.
a typically French sculptor

- znaczenia innych wyrazów:

She ran terribly quickly.

- całego zdania:

Actually, I can’t agree.

- wyrażenia przyimkowego:

It’s right on top of the cupboard.

CHEAP
Do you like this dress? I bought it really cheap.
Cheap jest często używane zamiast cheaply szczególnie podczas luźnych rozmów i z takimi czasownikami jak: sell i buy.

CLEAN
I’m sorry I didn’t come – I clean forgot.
Przysłówek clean oznacza zupełnie i jest używane z czasownikiem forget w nieformalnym stylu.