Zaimki zwrotne w angielskim


  • Liczba pojedyncza
  • myself
  • yourself
  • himself
  • herself
  • itself
  • Liczba mnoga
  • ourselves
  • yourselves
  • themselves

Dwie różne formy ('yourself' i 'yourselves') są używane dla drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej.

I forced myself to read this boring novel.
I'm positive that history repeats itself.
We shook hands and introduced ourselves.
There are some questions you have to ask yourself before making the final decision.
He poured himself a drink.
Take the money and buy yourself a smart phone. You deserve it.

Forma

1. Pierwsza osoba w liczbie mnogiej
Jeżeli jest wymieniona określona liczba osób wliczając w to pierwszą osobę liczby pojedynczej, zaimek zwrotny odnosi się do pierwszej osoby liczby mnogiej:
You and I should enjoy ourselves at the party.
You, Tom, and I should enjoy ourselves at the party.

2. Druga osoba liczby mnogiej
Jeżeli jest wymieniona określona liczba osób wliczając w to pierwszą osobę liczby mnogiej, zaimek zwrotny odnosi się do drugiej osoby liczby mnogiej:
You and Tom should enjoy yourselves at the party.

Użycie

Jako zaimki zwrotne
a. Zaimki zwrotne są używane aby zastąpić rzeczownik, który znajduje się w tym samym zdaniu:
Tom always washes himself at six o'clock in the morning.
Did you enjoy yourself last evening?

b. Zaimki zwrotne mogą być używane po przyimkach:
I can ski by myself (i.e. 'alone').
He kept smiling to himself.

c. Zaimki zwrotne mogą być użyta wraz z zaimkami osobowymi po takich wyrazach jak as, but, except, like i w wyrażeniach:
Everybody except me / myself was present at the party.
My cousin and I / myself didn't receive the invitation to the party.

2. Jako zaimki wywierające nacisk
Zaimki zwrotne są używane aby podkreślić rzeczownik lub zaimek. W takich sytuacjach ich pozycja jest różna:
a. Kiedy zaimek zwrotny podkreśla podmiot zdania, jest on umiejscowiony albo bezpośrednio po podmiocie zdania:
I myself built this website.
lub po dopełnieniu (jeżeli ono występuje):
I built this website myself.

b. Jeżeli występuje czasownik przechodni, zaimek zwrotny jest umiejscowiony po czasowniku przechodnim:
I can go myself.
lub kiedy po czasowniku przechodnim występuje przyimek lub rzeczownik, wówczas zaimek zwrotny jest użyty albo po rzeczowniku:
I go to the theatre myself. lub po podmiocie:
I myself go to the theatre.

c. Kiedy inny rzeczownik jest podkreślany, wówczas zaimek zwrotny występuje bezpośrednio po nim:
I met Mary herself.