Present Perfect strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Perfect
Zastosowanie czasu Present Perfect
Pytania w czasie Present Pefect
Przeczenia w czasie Present Perfect
Strona bierna w czasie Present Perfect
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect
Ćwiczenia Present Perfect Simple

Naukę strony biernej w czasie Present Perfect Simple, najlepiej jest rozpocząć od porównania dwóch zdań. Pierwsze z nich jest w stronie czynnej i drugie w stronie biernej czyli Passive Voice.

I have written a letter.
The letter has been written.

Jak widzimy na przykładzie tego zdania w stronie biernej zaszły pewne zmiany w stosunku do zdania w stronie czynnej. Najważniejszą zmianą jest pojawienie się słówka been pomiędzy czasownikiem has i trzecią formą czasownika nieregularnego (w naszym przypadku). Aby lepiej zrozumieć stronę biernę posłużmy się ponownie zdaniami powyżej lecz tym razem wraz z tłumaczeniami na język polski.

I have written a letter.
(Ja) Napisałem list.
The letter has been written.
List został napisany.