Present Simple zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Simple
Zastosowanie czasu Present Simple
Charakterystyczne zwroty w Present Simple
Mowa zależna w Present Simple
Strona bierna w Present Simple
Infografika na temat Present Simple
Ćwiczenia Present Simple

Zastosowania czasu Present Simple pokażemy na przykładowych zdaniach wraz z tłumaczeniami na język polski, a taże ich graficzną ilustracją. Zawarte poniżej diagramy, pokazują w sposób wizualny zastosowania omawianego czasu i mogą stanowić duże ułatwienie w zapamiętywaniu i lepszym zrozumieniu stosowania Present Simple. Trójkąt umieszczony na wykresie pokazuje w jakim momencie w czasie jest wykonywana określona czynność.

I declare this exhibition open.
Ogłaszam wystawę za otwartą.

Present Simple zastosowanie

To zastosowanie jest ograniczone tylko do określonych czasowników, które można określić jako czasowniki oznajmujące (declarative verbs). Samo mówienie zdania jest czynnością opisywaną przez to zdanie. Oto inne przykłady:

I swear by almighty God ...
Przysięgam na Wszechmocnego Boga (przysięga składana w sądzie)
That's all right, I forgive you.
W porządku, wybaczam tobie.
I pronounce you man and wife.
Ogłaszam was mężem i żoną.

Czas, w znaczeniu ogólnym możemy podzielić na: Past Time, Present Time i Future Time. Należy jednak pamiętać, że wszystkie czynności w rzeczywistości w pewnym stopniu rozciągają się w czasie i rozmówca określa te czynności używając declarative verbs (czasowników oznajmujących) jako zbieżne z obecną chwilą (na wykresie powyżej jest to punkt Now). W zupełnie dosłownym sensie jest to teraźniejsze użycie tej formy czasownika.

I take two eggs ... I break them into a bowl ...
Biorę dwa jajka ... Rozbijam je do miski ...

Present Simple zastosowanie

To zastosowanie jest charakterystyczne dla komentatorów relacjonujących wydarzenia sportowe w radiu lub telewizji. Widzą oni to co dzieje się na przykład na stadionie lub boisku jako sekwencję pojedynczych czynności.

Janowicz on the backhand hits the ball into the net.
Janowicz z backhandu uderza piłkę w siatkę.
Brown passes the ball to Wilson who kicks it and ... misses.
Brown podaje piłkę do Wilsona, który kopie ją i ... chybia.
All of a sudden the door opens and a stranger walks in.
Nagle drzwi się otwierają i nieznajomy wchodzi do środka.

Wood floats on water.
Drewno unosi się na wodzie.

Present Simple zastosowanie

Zdania tego typu odnoszą się do zasad uniwersalnych, które są prawdziwe w każdej chwili zarówno w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W żaden sposób nie odnoszą się one do konkretnej chwili w której zdanie jest wypowiadane.

Water boils at 100 degrees centigrade.
Woda gotuje się w temperaturze 100 stopni Celsjusza.
Cats don't fly.
Koty nie latają.
Water freezes at 0 degrees centigrade.
Woda zamarza w temperaturze 0 stopni Celsjusza.
Summer follows spring.
Lato następuje po wiośnie.
The sun rises in the east.
Słońce wschodzi na wschodzie.
Are you from Scotland? - No, I am American.
Jesteś ze Szkocji? - Nie, jestem Amerykaninem.

I play football regularly.
Gram w tenisa regularnie.

Present Simple zastosowanie

Podany przykład nie odnosi się do pojedynczej czynności, lecz do wielokrotnego jej występowania. To zastosowanie czasu Present Simple często jest określane jako opisywanie czynności powtarzających się lub wykonywanych zwyczajowo. Warto jest w tym miejscu zwrócić uwagę, że forma czasownika może służyć do wyrażania pojedynczych czynności jak również do czynności powtarzających się. Weźmy na przykład zdanie:

I propose a toast.
Wznoszę toast.

Jak widzimy zdanie to odnosi się do pojedynczej czynności, wykonywanej w chwili mówienia, a z kolei zdanie:

I play golf regularly.
Gram w golfa regularnie.

odnosi się do całej serii pojedynczych czynności. Natomiast zdanie:

I live in London.
Mieszkam w Londynie.

Present Simple zastosowanie

odnosi się do pojedynczej czynności, lecz rozciągającej się w czasie. Zaczęłem mieszkać w momencie, który jest zaznaczony trójkątem na wykresie, nadal mieszkam i będę mieszkał w przyszłości. Jak widzimy na podanych przykładach czas Present Simple nie odnosi się tylko i wyłącznie do czasu teraźniejszego (Present Time), ale wychodzi poza jego zakres i obejmuje zarówno przeszłość (Past Time) jak i przyszłość (Future Time). Inne podobne przykłady to:

Mrs Brown teaches English.
Pani Brown uczy angielskiego. (nie w tej chwili, lecz zawodowo)
He smokes cigarettes.
On pali papierosy.
My father works in England.
Mój ojciec pracuje w Anglii. She sees him every day.
Ona widuje go codziennie.
He often feels tired.
On często czuje się zmęczony.
I get up early and eat my breakfast in bed.
Wstaje wcześnie i jem śniadanie w łóżku.
My brother wears glasses.
Mój brat nosi okulary.

Używając przysłówków częstotliwości i zwrotów przysłówkowych takich jak na przykład every day, możemy doprecyzować jak często określona czynność jest wykonywana:

I sometimes watch TV.
Czasami oglądam telewizję.
He goes to the gym every day.
On chodzi na siłownię każdego dnia.

Czas Present Simple jest często używany, gdy pytamy i odpowiadamy na pytania rozpoczynające się od How often?

'- How often do you go to the cinema?' '- I go twice a week.'
'- Jak często chodzisz do kina?' '- Chodzę dwa razy w tygodniu.'

Pytania odnoszące się do zwyczajów określonej osoby, mogą zostać utworzone z wyrazem ever. Udzielając odpowiedzi na takie pytania można użyć wyrazu never lub not ... ever.

Do you ever drink black coffee? - No, I never drink coffee.
Czy kiedykolwiek pijesz czarną kawę? - Nie, nigdy nie piję kawy.

I will ask Peter when I see him.
Zapytam Piotra, kiedy go spotkam.

Present Simple zastosowanie

Czas Present Simple jest używamy w zdaniach czasowych (Time Clauses) tzn. w zdaniach rozpoczynających się od takich wyrazów jak: when, as soon as, if, after, before, since, till/until, while, no sooner ... than, the sooner, hardly ... when. Inne podobne przykłady to:

As soon as he earns any money he will spend it.
Tak szybko jak zarobi jakieś pieniądze, wyda je.
When she comes, I'll call you.
Kiedy ona przyjdzie, zadzwonię do ciebie.

Pamiętajmy, że chociaż używamy czasu Present Simple, to tak naprawdę odnosimy się do czynności, która wydarzy się w przyszłości.

We leave from London at 6.40 tomorrow morning.
Wyjeżdżamy z Londynu o 6.40 jutro rano.

Present Simple zastosowanie

Present Simple jest używany gdy mówimy o zaplanowanych czynnościach, a w szczególności o rozkładach jazdy, programach telewizyjnych lub innych wydarzeniach zaplanowanych w kalendarzu. Rozmówca opisuje wydarzenie, które będzie miało miejsce w przyszłości używając podstawowej formy czasownika, jeżeli w chwili mówienia będzie widział to wydarzenie jako pewne, że będzie miało miejsce. Określenie czasu w tego typu zdaniach nie jest konieczne, jeżeli nasz rozmówca dokładnie wie, że chodzi nam o przyszłość.

The train leaves in five minutes.
Pociąg odjeżdża za pięć minut.

A new MacDonald restaurant opens in the city center this month.
Nowa restauracja MacDonalda będzie otwarta w centrum miasta w tym miesiącu.
Tomorrow night we exchange presents.
Jutro wymieniamy się prezentami.
Tomorrow is Peter's birthday.
Jutro są urodziny Piotra.
My plane leaves at 6 o'clock this evening.
Mój samolot odlatuje o 6 godzinie dzisiaj wieczorem.

It says, 'Cook very slowly'.
Jest napisane, 'Gotuj bardzo wolno'.

Present Simple zastosowanie

Używamy czasu Prostego, gdy pytamy lub cytujemy coś z książek, ogłoszeń, wywieszek lub niedawno otrzymanych listów. Przeważnie używamy wówczas czasownika say.

"What does the book say?" "It says, 'Cook very slowly.'"
"Co jest napisane w książce?" "Jest napisane, 'Gotuj bardzo wolno.'"
A notice warns people not to go any further.
Ogłoszenie ostrzega ludzi, żeby nie podchodzić dalej.
The Bible says love of money is the root of all evil.
W Biblii jest napisane, że miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła.
I see you've got a letter from Tom. What does he say? - He says he's coming to Paris next month.
Widzę, że dostałeś list od Toma. Co on pisze? - Pisze, że przyjeżdża do Paryża w przyszłym miesiącu.

PEACE TALKS FAIL
Rozmowy pokojowe zakończone fiaskiem

Present Simple zastosowanie

Czas Teraźniejszy Prosty jest często używany, gdy piszemy nagłówki w gazetach. W takich sytuacjach opisuje on wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości.

PRIME MINISTER VISITS SHOE FACTORY
Premier odwiedza zakłady produkujące buty
POLAND WINS WORLD CUP.
Polska zdobywa Puchar Świata.
MONKEYS ESCAPE FROM THE ZOO.
Małpy uciekają z zoo.

I love you
Kocham Ciebie

Present Simple zastosowanie

W języku angielskim występuje dosyć spora grupa czasowników, które nie są używane w czasie Present Continuous, czyli teraźniejszym ciągłym. Oznacza to, że nie są stosowane z końcówką -ing. Do tej grupy należą na przykład: love, see, believe, feel, hear, smell, notice, observe, taste, admire, adore, desire, want, wish.

I understand it now.
Teraz rozumiem to.
I hate my boss.
Nienawidzę mojego szefa.
I regret that I made a mistake.
Żałuję, że popełniłem błąd.
We accept your kind offer.
Przyjmujemy twoją uprzejmą ofertę.
I beg you to be more careful.
Błagam Cię, żebyś był bardziej ostrożny.

If I see Ann, I'll ask her.
Jeśli będę widział się z Anną to zapytam się jej.

Present Simple zastosowanie

Gdy stosujemy pierwszy okres warunkowy, wówczas możemy użyć czasu Present Simple. W tej sytuacji użyty przez nas czas Teraźniejszy Prosty wcale nie odnosi się do teraźniejszości lecz do przyszłości.

If she comes, I'll call you.
Jeśli ona przyjdzie, zadzwonię do Ciebie.
If it rains, we'll get wet.
Jeśli będzie padało, zmokniemy.

I'm awfully busy.
Jestem strasznie zajęty.

Present Simple zastosowanie

Jeżeli chcemy mówić o swoich myślach lub uczuciach w chwili obecnej, lub błyskawicznych reakcjach na coś, wówczas możemy użyć omawianego przez nas czasu.

They both taste the same.
One obie smakują tak samo.
She looks awful.
On wygląda okropnie.
I want a breath of fresh air.
Chcę zaczerpnąć świeżego powietrza.

Możemy również używać czasu Present Simple, gdy mówimy o fizycznym uczuciu, które ma wpływ na nas lub inną osobę.

I feel heavy.
Czuję się ciężko.
I feel drowsy.
Czuję się śpiący.
My stomach hurts.
Boli mnie brzuch.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli mówimy o fizycznych zmysłach takich jak wzrok lub słuch, normalnie używamy czasownika modalnego can, chociaż okazjonalnie jest również używany czas Present Simple

I can see the bus coming in.
Widzę zbliżający się autobus.
I can smell it. Can't you?
Czuję to. A ty?

I hear you're moving.
Podobno się przeprowadzasz.

Present Simple zastosowanie

Kiedy relacjonujemy to co ktoś nam powiedział w jakimś momencie, w nieodległej przeszłości. Możemy wówczas użyć czasownika hear lub tell.

There are some nice hotels in the city center, I hear.
Podobno jest kilka ładnych hoteli w centrum miasta.
I've never been diving myself, but they tell me it's a fascinating sport.
Sam nigdy nie nurkowałem, ale powiedziano mi, że to jest fascynujący sport.

Czas Present Simple może również odnosić się do wydarzeń w przeszłości! Czasami określa się go jako 'Historic Past' i jest używany do opowiadania historii. Użycie czasu Teraźniejszego Prostego sprawia, że opowieść jest bardziej ekscytująca i podobna do prawdziwego życia.

So he comes through the door, and he says 'What are you doing here?' The man replies 'I'm waiting for you.'
Więc on wchodzi przez drzwi i mówi: 'Co tutaj robisz?' Mężczyzna odpowiada: 'Czekam na ciebie.'