Future Continuous zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Continuous
Zastosowanie czasu Future Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Continuous
Mowa zależna w Future Continuous
Strona bierna w Future Continuous
Ćwiczenia Future Continuous

W języku angielskim używamy czasu Future Continuous, gdy mówimy o czynnościach, które będą miały miejsce w określonym czasie w przyszłości.
He will be watching TV at 5 p.m.
On będzie oglądał telewizję o piątej popołudniu.Future Continuous zastosowanie

Czas Future Continuous jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:


1. Gdy mówimy o sytuacji lub czynności, która będzie miała miejsce w konkretnym momencie w przyszłości.

He will be reading a book at 5 p.m. tomorrow.
Będzie jutro czytał książkę o piątej popołudniu.
He will be studying English the whole day.
Będzie uczył się angielskiego cały dzień.
This time tomorrow I will be taking a very important exam. Jutro o tej porze będę zdawał bardzo ważny egzamin.

2. Kiedy mówimy o czynności, która ma nastąpić w przyszłości i którą traktujemy jako coś oczywistego.

I will be seeing him tomorrow.
Będę się jutro z nim widział.

3. Kiedy pytamy drugą osobę o wcześniej podjęte postanowienie lub decyzję.

When will you be leaving?
Kiedy będziesz wyjeżdżał?
What will you be doing this evening? Co będziesz robił dzisiaj wieczorem?

4. Kiedy wyrażamy przypuszczenia na temat teraźniejszości lub przyszłości.

She will be playing tennis now.
Teraz będzie grała w tenisa.
The prices will be going up again soon. Wkrótce ceny będą szły znowu w górę.